Aktualności

07-10-2020r.

Posiedenie Komisji Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych (KOPI).

16-06-2020r.

Posiedenie Zespołu Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych (ZOPI).

09-04-2020r.

Przekazanie Zamawiającemu Elementów Koncepcji Programowej na posiedzenie Zespołu Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych (ZOPI).

01-04-2020r.

Złożenie wniosku o zatwierdzenie Dokumentacji geologiczno - inżynierskiej i hydrogeologicznej we właściwym organie administracji geologicznej.

14-08-2019 r.

Uzyskanie decyzji zatwierdzającej Projektu Robót Geologicznych.

25-07-2019 r.

Zakończenie i przekazanie Zamawiającemu Ortofotomapy.

06-06-2019 r.

Złożono wniosek o zatwierdzenie Projektu Robót Geologicznych we właściwym organie administracji geologicznej.

11-03-2019 r.

Przekazanie Zamawiającemu opracowania pn.„Materiały do oceny wpływu przedsięwzięcia na bezpieczeństwo ruchu drogowego dla wariantu wybranego DoŚU”;

11-01-2019 r.

Podpisana została umowa nr 15/2019 na wykonanie Opracowania elementów Koncepcji Programowej

inwestycji pn. „Budowa autostrady A2 Warszawa – Kukuryki na odcinku Biała Podlaska od węzła „Cicibór” (bez węzła)

w km ok. 625+000 - do gr. państwa w km ok. 657+113”


 

 

ZAMAWIAJĄCY

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział
w Warszawie

www.gddkia.gov.pl

 

 

WYKONAWCA

Multiconsult Polska Sp. z o.o.
ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa

multiconsultgroup.com