2019-01%2

  • opracowanie i uruchomienie strony internetowej kontraktu;
  • pozyskanie archiwalnej ortofotomapy;
  • rozpoczęcie prac nad „Materiałami do oceny wpływu przedsięwzięcia na bezpieczeństwo ruchu drogowego dla wariantu wybranego DoŚU”.
  • opracowanie harmonogramu prac projektowych i przedłożenie Zamawiającemu wraz z wnioskiem o jego zatwierdzenie;
  • pozyskanie map topograficznych do celów sporządzania planów orientacyjnych.
  • analiza materiałów wyjściowych do projektowania.

 

ZAMAWIAJĄCY

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział
w Warszawie

www.gddkia.gov.pl

 

 

WYKONAWCA

Multiconsult Polska Sp. z o.o.
ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa

multiconsultgroup.com