2020-04%2

- przygotowanie materiałów do ostatniej Rady Projektu;

- przygotowanie materiałów do ostatniej Rady Projektu;

- przygotowanie materiałów do ostatniej Rady Projektu;

- zakończenie prac projektowych;

- przekazanie Zamawiającemu Elementów Koncepcji Programowej na posiedzenie Zespołu Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych (ZOPI).

- wewnętrzna weryfikacja i koordynacja branżowa rozwiązań projektowych;

- wprowadzanie uwag Zamawiającego po weryfikacji dokumentacji;

- zakończenie realizacji Dokumentacji geologiczno - inżynierskiej i hydrogeologicznej;

- złożenie wniosku o zatwierdzenie Dokumentacji geologiczno - inżynierskiej i hydrogeologicznej we właściwym organie administracji geologicznej.

 

ZAMAWIAJĄCY

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział
w Warszawie

www.gddkia.gov.pl

 

 

WYKONAWCA

Multiconsult Polska Sp. z o.o.
ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa

multiconsultgroup.com